INFORMACJA DLA PACJENTÓW DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
  (zwany dalej „Szpitalem”), adres: ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin, telefon 81 532 39 35,
  e-mail: sekretariat@usk1.pl
 2. Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku
  jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw
  przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: tel. 81
  534 97 48, e-mail: iod@usk1.pl
 3. Szpital może przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w następujących celach:
  a) w celach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym:
  •ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych (w chwili zgłoszenia,
  w czasie weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pomocą rejestracji telefonicznej,
  w rejestracjach szpitalnych, w gabinecie lekarskim lub na oddziale szpitalnym),
  •diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej,
  •zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym
  rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów,- podejmowania działań w zakresie profilaktyki
  zdrowotnej, w tym informowania Pani/Pana o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub
  przekazywania zaproszeń na badania,
  •zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich i zwolnień, a to
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia
  2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
  Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
  oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego;
  b) w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO;
  c) w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń – na podstawie art. 9 ust. 2
  lit. f) RODO;
  d) w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
  a) osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym ze Szpitalem,
  b) innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
  a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana
  jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie
  upoważnienia nadanego przez Szpital,
  c) podmiotom leczniczym współpracującym ze Szpitalem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz
  dostępności świadczeń zdrowotnych,
  d) dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala, które umożliwiają udzielanie
  świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym
  w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej),
  e) osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom
  wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych,
  f) podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  g) innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy
  z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Szpital może przekazywać Pani/Pana dane osobowe do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim
  Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) w związku
  z zapewnianiem obsługi technicznej aparatury medycznej oraz systemów informatycznych przez
  podmioty zewnętrzne. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy może następować
  wyłącznie pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w RODO, w szczególności na podstawie
  decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem
  odpowiednich zabezpieczeń.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres
  przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy
  z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta .
  a) W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z ustaleniem,
  dochodzeniem lub obroną roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
  przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.
  b) W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych
  i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany
  przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych, sprostowania danych
  nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu
  udzielania świadczeń zdrowotnych.
 10. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału
  człowieka).
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.